Telefon: +420 602 372 229  | Email: brnovenkov@cmmj.cz | Adresa: Ječná 26a, 621 00 Brno-Řečkovice | ČÚ: 1342181379/0800 | IČ: 67777058 | Datová schránka: 

Kurzy

Kurz o první lovecký lístek - Kurz z myslivosti

Teoretická část kurzu bude zahájena 4.února 2023. Výuka bude probíhat ve Skaličce u Tišnova č.p. 23 (nové Polyfunkční komunitní centrum). Obec Skalička se nachází 3km od Drásova.

Teoretické přednášky budou probíhat o víkendech !!! Rozpis výuky bude upřesněn.

Cena kurzu je 7.000,- Kč a zahrnuje:

 • učebnice a vytištěné zkušební otázky
 • úhradu cvičných střeleb
 • školení odbornými komisaři
 • samotné zkoušky
 • pojištění po celý rok

Přihlášku do kurzu (viz. níže) je možné vytisknout a zaslat e-mailem, poštou či doručit osobně na OMS Brno-venkov, Ječná 26a, 621 00 Brno, kde se může provést i úhrada poplatku. Poplatek lze také uhradit přes bankovní účet - 1342181379/0800, v.s. Vaše rodné číslo a do zprávy pro příjemce uvést Vaše jméno, příjmení a za co hradíte, např. MK.

Dále následují v červnu a září cvičné střelby, které jsou povinné. Zkoušky se skládají v měsíci dubnu následujícího roku.

Následující podmínky přípravného kurzu:

 • teoretická část a povinná roční praxe v mysliveckém sdružení
 • teoretická příprava adeptů je dotována 68 vyučovacími hodinami, přičemž účast v rozsahu 50 hodin je povinná.
 • teoretická příprava probíhá o víkendech v restauraci na Růžku v Drásově.

Teoretická část

– 7 základních skupiny předmětů myslivosti:

 1. Myslivecká osvěta – zahrnující dějiny myslivosti, význam myslivosti, mysliveckou kulturu, mluvu, etiku, dále myslivecké zvyky a tradice a v neposlední řadě význam myslivosti
 2. Myslivecká legislativa – řízení myslivosti, právní předpisy o myslivosti, zbraních, o ochraně příprdy a krajiny, veterinární předpisy atd.
 3. Myslivecká zoologie – biologie zvěře, znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře
 4. Péče o zvěř – chov zvěře, přikrmování zvěře, zařízení k přikrmování, etologie a ekologie zvěře
 5. Myslivecká kynologie – plemena loveckých psů, jejich využití; choroby psů a zvěře
 6. Střelectví – lovecké zbraně a střelivo, historie a vývoj zbraní; základy první pomoci
 7. Lovectví – způsoby lovu zvěře, pravidla, stopařství, trofeje, jejich hodnocení a úprava

Vlastní zkoušky

– zkoušky jsou ústní a skládají se před devítičlennou komisí, kterou tvoří předseda, místopředseda a 7 zkušebních komisařů
– uchazeči jsou ohodnocení „prospěl s vyznamenáním“,  „prospěl“ nebo „neprospěl“

Kurz  pro uchazeče o zkoušku z myslivosti je legislativně řízen zákonem o myslivosti a jeho prováděcí vyhláškou. Trvá 1 rok a úspěšní uchazeči po jeho absolvování získají osvědčení o odborné způsobilosti, na základě něhož může žádat o lovecký lístek.

 • Najděte ve svém okolí honitbu, v níž absolvujete povinnou roční praxi. Uživateli honiteb jsou většinou myslivecké spolky. Nemáte-li osobní kontakty, obraťte se na OMS, který vám praxi může zprostředkovat. Na praxi byste měli nastoupit krátce po započetí kurzu. V jejím rámci byste si měli vyzkoušet všechny myslivecké činnosti.
 • Pokud zkoušku složíte, staňte se prostřednictvím OMS Brno-venkov členem Českomoravské myslivecké jednoty, čímž získáte zákonné pojištění. Na úřadu své obce s rozšířenou působností (nejčastěji odbor životního prostředí) pak požádejte o vydání loveckého lístku. Pro získání loveckého lístku musíte být starší šestnácti let a bezúhonní.
 • Nesplníte-li u zkoušky jeden předmět, můžete se zúčastnit opravného termínu, který organizátor zkoušky vypíše. Nesplníte-li však více předmětů, musíte celý kurz absolvovat znovu.
 • Kurz myslivosti (včetně zkoušky) nemusíte absolvovat, pokud jste ji složili na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo jste žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem.

Kurz o první lovecký lístek se koná v případě minimálního počtu 10 účastníků.

Bližší informace na tel. čísle +420 602 372 229 Sítařová

Přihláška na kurz zde:

Přihláška za člena ČMMJ zde:

Kurz pro myslivecké hospodáře

Teoretická část kurzu bude zahájena 26.srpna 2023

Kurz bude zahájen v případě dostatečného počtu zájemců.

Cena kurzu:

6.000,- Kč pro členy ČMMJ
7.000,- Kč pro nečleny ČMMJ

Kurzu se mohou účastnit i  zájemci mimo okres Brno-venkov.

Kurz pro myslivecké hospodáře představuje druhý stupeň mysliveckého vzdělání. Po jeho úspěšném absolvování zkoušky, může absolvent vykonávat funkci mysliveckého hospodáře. Kurz pro myslivecké hospodáře je určen pro všechny myslivce, kteří dříve složili základní zkoušku z myslivosti a chtějí buďto rozšířit své znalosti v oboru, nebo zastávat v honitbě funkci mysliveckého hospodáře. 

Kurz se skládá ze dvou základních částí:

 1. Teoretická část – absolvování přednášek ze 4 základních skupin předmětů
 2. Půlroční povinná praxe.

Závěrečná zkouška je komisionální a má část písemnou a ústní.

Způsob provádění zkoušek pro myslivecké hospodáře

Zkoušky pro myslivecké hospodáře se konají dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti § 5

 1. Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní, trvá nejdéle čtyři hodiny a musí obsahovat otázky z těchto předmětů:

a) I. skupina

Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání – vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;

b) II. skupina

1. zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře,

2. plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu,

3. myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové,

4. ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice;

c) III. skupina

1. výživa zvěře,

2. nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření,

3. ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek,

4. myslivecká zoologie a kynologie;

d) IV. skupina

1. myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,

2. lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu, včetně sokolnictví,

3. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,

4. systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování.

(2) Při písemné části musí uchazeč vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále podle zadání vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů.

(3) Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře se skládá ze všech předmětů uvedených v odstavci 1 před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.